1. Az adatkezelő neve

Opticonic Optika Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”)

 

 1. Az adatkezelő székhelye, levelezési címe, adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus elérhetősége
  Székhely: 8300, Tapolca, Szent István utca 2.
  E-mail cím: info@opticonic.hu

 

 1. Az adatkezelés megnevezése
  Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő weboldalának látogatóiról, a szolgáltatás iránt érdeklődőkről, a szolgáltatás igénybevevőiről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja
  Az Érintett a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes és bármikor visszavonható hozzájárulása.

 

 1. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja
  Az Adatkezelő weboldalának böngészése során a webszerver által rögzítésre kerül
 • a látogató számítógépének IP-címe;
 • a látogató által a böngészés során a hozzáféréshez használt domainneve;
 • a látogató által alkalmazott képernyőfelbontás;
 • a meglátogatott weblapok;
 • a látogatás kezdő és befejező időpontja;
 • böngésző nyelve;
 • egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa

Ezen adatokat a rendszerünk – ahogyan szinte mindegyik weboldal által használt webszerver – automatikusan naplózza.

Adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3).

Adatkezelés célja: anoním látogatási statisztikák készítése.

 

A fenti adatok rögzítése nélkül a weboldal nem látogatható.

 

Az Adatkezelő weboldalán elhelyezett, kapcsolat felvételre szolgáló webform használata során rendszerünk az Érintett által megadott adatait rögzíti:

 

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • üzenet;

 

A név és az e-mail cím megadása szükséges a funkció használatához.

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése, szolgáltató jogos érdeke.

 

Adatkezelés célja: szerződéskötéshez kapcsolódó információk átadása az érdeklődőknek, esetleges panaszok kezelése már megkötött szerződések esetén, reklámnak és reklámnak nem minősülő üzenetek közlése, jogvita esetén bizonyítékkénti felhasználás.

Az Adatkezelő weboldalán elhelyezett, látásvizsgálatra történő időpontfoglalásra szolgáló webform használata során rendszerünk az Érintett által megadott adatait rögzíti:

 

 • név;
 • telefonszám;
 • SMS értesítéshez telefonszám;
 • e-mail cím;
 • látásvizsgálat típusa, időpontja, helye;
 • megjegyzés, egyéb kívánság.

 

A név, telefonszám, e-mail cím, illetve a látásvizsgálat típusának, időpontjának, helyének megadása szükséges a funkció használatához.

Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, szerződés megkötésének előkészítése.

Adatkezelés célja: látásvizsgálat előkészítése, reklámnak és reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

Az Adatkezelő weboldalán elhelyezett, árkalkulátorra szolgáló webform használata során rendszerünk az Érintett által megadott adatait rögzíti:

 

 • név;
 • kor;
 • dioptria;
 • további megadott preferenciák;
 • e-mail cím;

Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, szerződés megkötésének előkészítése.

 

Adatkezelés célja: látásvizsgálat előkészítése, reklámnak és reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

 

Adatkezelő a hozzá e-mail formájában érkező érdeklődésekkel, reklamációkkal kapcsolatban az érkezett e-mailben szereplő adatokat, valamint az arra adott válaszokat kezeli.

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése, a már szerződéssel rendelkező Érintettek esetében a szerződés teljesítése, adatkezelő jogos érdeke.

 

Adatkezelés célja: vásárlók tájékoztatása, reklamációk kezelése, jogvita esetén bizonyítékkénti felhasználás, reklámnak és reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

 

Adatkezelő az üzletekben felmerült, helyben közölt érdeklődésekkel, egyéb kérdésekkel kapcsolatban, amennyiben erre helyben nem kap választ, az ügyfél ilyen igénye esetén feljegyzésre kerül az ügyfél telefonszáma, e-mail címe.

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése, a már szerződéssel rendelkező Érintettek esetében a szerződés teljesítése.

 

Adatkezelés célja: vásárlók tájékoztatása, reklamációk kezelése, reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

 

Az üzlethelyiségekben a jogszabályi követelményeknek megfelelően Adatkezelő panaszkönyvet (vásárlók könyve) alkalmaz.

 

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

 

Adatkezelés célja: reklamációk kivizsgálása.

 

A Szolgáltató által elvégzett látásvizsgálatokkal kapcsolatban rögzítésre kerül:

 

 • vizsgált személy neve, születési ideje;
 • a vizsgálat helye, időpontja, vizsgálat végzője;
 • anamnézis adatok;
 • régi szemüveg adatai;
 • látással kapcsolatos status adatok, diagnózis, kontaktlencse próbával kapcsolatos adatok.

 

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

 

Adatkezelés célja:

 

 • ügyfél látásának diagnosztizálása, a megfelelő termék-paraméterek megállapítása;

 

A hozzájárulás elmaradása esetén a diagnózis pontatlan lehet, illetve Szolgáltató nem rendelkezik információval a szemüveglencse kiválasztásához, így Szolgáltató nem képes szemüveglencsét készíteni a vásárló számára.

 

Egyénre szabott szemüveglencse (pl.: adott szemüvegkerethez csiszolt) és/vagy kontaktlencse vásárlása, illetve üzletben történő olyan termék megrendelése esetén, amely nem áll azonnal rendelkezésre az üzletben Adatkezelő kezeli a termék paramétereit, a vevő nevét, címét, születési dátumát, e-mail címét, telefonszámát.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, Szolgáltató jogos érdeke

 

Adatkezelés célja: vásárló értesítése megrendelt termékek rendelkezésre állásáról, rendelés státuszáról,

 

törzsvásárlói programban részt vevőkről Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

 

 • név;
 • lakcím;
 • születési idő;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • kártyaműveletek;
 • ajándékpontok.

 

Jogalap: szerződés teljesítése.

 

Cél: törzsvásárlói program szerinti kedvezmények biztosítása, törzsvásárlói pontokkal tranzakciók, egyenlegek közlése, reklámnak és reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

 

Munkavállalói program keretében történő látásvizsgálat és/vagy vásárlás esetén az alábbi további információk kerülnek rögzítésre:

 

 • munkáltató neve;
 • belépőkártya száma, képe.

 

Jogalap: szolgáltató jogos érdeke

 

Cél: a munkavállalói program finanszírozója felé történő elszámolás, elvégzett szolgáltatások bizonyítása.

Munkavállalói program esetén a vásárlás értékére, a munkavállalóra vonatkozó információk átadásra kerülnek a vásárló munkáltatójának. A munkáltató kérése esetén a vizsgálati lapok átadásra kerülnek a munkáltató üzemorvosának.

 

Az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

 

Üzlethelyiségeinkben kamerarendszer működik. A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési információk üzleteinkben érhetők el.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az egészségügyi dokumentációnak minősülő adatokat Adatkezelő 30 évig őrzi meg jogszabályi kötelezettség alapján (1997. évi XLVII. törvény 30. § (1)).

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kerülnek megőrzésre jogszabályi kötelezettség alapján.

 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett és Adatkezelő között szerződéses viszony jön létre, úgy a szerződéses viszonnyal összefüggésben a Szolgáltató kezelésébe került adatokat Adatkezelő a szerződéses viszony megszűnésétől számított általános elévülési ideig őrzi.

 

Abban az esetben, amennyiben Adatkezelő kezelésébe úgy kerül személyes adat, hogy szerződéses viszony nem jön létre az Érintettel, úgy ezen adatok az általános elévülési idő végéig kerülnek megőrzésre.

 

A webszerver naplók fél év után automatikusan törlődnek.

 

Adatkezelő az adatkezelés időtartamának végével az adatokat törli (papír alapú dokumentumok esetén megsemmisíti), vagy anonimizálja.

 

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Összhangban a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával. Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – csak az Érintett előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít az ilyen jellegű felhasználás betiltására is.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. ezen időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, személyes adatok törlésre kerülnek. Amennyiben az Érintett kéri az adatai törlését, illetve visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, az Adatkezelő köteles a személyes adatokat törölni.

 

 1. Az Érintett jogai

Ha az Érintett, gyakorolni kívánja a GDPR alapján megillető jogokat, bármikor Adatkezelő-höz fordulhat a fentebb található elérhetőségeken. Az Érintettet a következő jogok illetik meg:

 

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
 • Annak joga, hogy az Érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatban akár e-mailben, akár postai levél formájában is kérhet tájékoztatást, vagy tehet jogai gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat a fentebbi elérhetőségeken.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu.

 

Az Érintett jogaira vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezések:

 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

  1. Hozzáférés joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Az érintett másként kéri.

 

  1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

  1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen került kezelésre;
 5. e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

  1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

 

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Adatkezelő, ha:

 

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

  1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 1. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Adatfeldolgozó megnevezése, székhelye Feldolgozott adatok köre Adattovábbítás jogalapja
Országos Fizetési Pont Kártyás fizetéssel kapcsolatos információk Szerződés teljesítése
GLS Szállítási információk Szerződés teljesítése
Google Weboldal látogatásával kapcsolatos információk Látogatói statisztika
MailChimp Elérhetőségek és igénybe vett szolgáltatások Információ és ajánlat küldés

 

 1. Adattovábbítás

Adatkezelő az adatokat harmadik személynek az egyes adatkezeléseknél meghatározottakon túlmenően kizárólag az Érintett külön hozzájárulása, vagy jogszabályban kötelezően előírt esetekben továbbítja a hozzájárulással kapcsolatban külön közlendő, vagy a jogszabályokban meghatározott célból.

 

 1. Alkalmazott sütik
Süti megnevezése Adatok köre, élettartam Süti funkciója, működése
Google Analytics

_utmt

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

_ga

_dc_ gtm_UA

Google Ads
Google Search Console
Google Tag Manager

 Cookie-k kezelése

 

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során visszaolvas. Ez a technológia független az Adatkezelő szolgáltatásától. A böngésző képes arra, hogy egy korábban elmentett sütit visszaküldjön, lehetőséget teremtve ezzel a sütit kezelő szolgáltatónak hogy az összekapcsolja az Érintett aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal. ezek az adatok csak a szolgáltató tartalmára vonatkozhatnak. Nevezetesen a Metis Consulting weboldal korábbi használatával kapcsolatos sütik, megkönnyíthetik, kényelmesebbé tehetik az Érintett weboldalon végzett műveleteit, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználók látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Metis Consulting weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Metis Consulting weboldalának egyes funkciói, esetleg bizonyos alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Google Adwords cookie

 

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie

 

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook pixel (Facebook cookie)

 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: facebook.com/business/help.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

 

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Munkamenet cookie

 

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot.

 

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi felhasználó

 

Az adatkezelés célja: A felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: windows.microsoft.com/internet-explorer/cookies

 

Firefox: support.mozilla.org/cookies

 

Chrome: support.google.com/chrome/cookies 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az Európai Unió területén, szerződött partnerek szerverein tároljuk. Adatkezelő titkosítást, jelszavas védelmet, tűzfalakat alkalmaz az adatbiztonság érdekében. Amennyiben az adatkezelő tudomására jut valamilyen az Érintett adatai érintő adatvédelmi incidens, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül tájékoztatja Az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, továbbá az Érintettet. Az Adatkezelő ettől eltekinthet, ha bizonyítani tudja, hogy az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett kezelt adataira tekintettel.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissültek-e az Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi irányelvek frissítése esetén a lényegesnek ítélt módosításokról előzetes értesítés útján tájékoztathatjuk Önt az Érintett Szolgáltatásokban, illetve adott esetben e-mailben. A jelen tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a címen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb a tájékoztató.